2010 Native Hawaiian Men’s Health ConferenceThe goal of ‘Aha Kāne 2010 is to address the issues of Native Hawaiian male leadership and community involvement by focusing on the cultural history and the roles of Native Hawaiian men in the past, present and future. ‘Aha Kāne 2010 offers a diverse venue of support services, educational programs, health presentations, and cultural workshops to increase our awareness and empower Native Hawaiian kāne to fulfill our roles and responsibilities amongst ourselves, as well as within our families and our respective communities.

Activities include: Ho‘okuku Ha‘iolelo Hawaiian Language Oration Competition, Health Screenings, Lomilomi, and various athletic competitions! Chants and Hula Kahiko workshops, traditional warrior arts demonstrations.

Papa Hana

Day 1 - Fri, June 18 • 5:30AM - 11PM

Opening
 • 5:30am-7:30am Bishop Museum, E Ku Ana Ka Paia, Ceremony

Workshops
 • Ku‘i kalo
 • Kalai la‘au (la‘au lomilomi, ko‘oko‘o)
 • Kalai pohaku
 • Lau niu (coconut basket weaving)
 • ‘Apu niu (coconut drinking cup)

Demonstrations
 • Hula kahiko (neighbor islands)
 • Papa ‘Oli
 • ‘Oihana ‘Ai Lua
 • Pa‘ani Makahiki (I.e. ‘o‘o ‘ihe, ulu maika, moa pahe‘e)

Displays
 • Mea Kaua
 • T-Shirt
 • Mea nani (adornments)
 • Comprehensive Health Screening
 • Educational & Vocational displays
 • Hui Mauli Ola Lomilomi

Day 2 - Sat, June 19 • 6AM - 11PM

Panel Discussions

 • Ka pou hana o ka hale: Leadership begins in one's house
 • E ola ka Haloa o ko‘u ‘ohana: The tradition of kalo & Haloa
 • Ka Mo‘olelo o Kawelo: Cultural lessons for the next generation
 • Mo‘oku & Mo‘olono: Spirituality, politics, & war


Workshops

 • The ritual of pule & ‘oli in Hawaiian Spirituality
 •  ‘Ai ha‘a to ha‘a: the form, the essence, & the context of its use in contemporary times
 • The traditions of ‘Oihana Ho‘ola (Healing Arts): La‘au lapa‘au
 • Mana I ka leo (The power of the voice): The art of oration
 • Waipao (Haiku uka)
 • Paepae o He‘eia (He‘eia kai)
 • Mahuahua ‘Ai He‘eia Waena


Demonstrations

 • Kalai la‘au (la‘au lomilomi, ko‘oko‘o)
 • Kalai pohaku

Day 3 - Sun, June 20 • 6AM - 4PM

Panel Discussions

 • Ke ala imina‘auao: education as the pathway to enlightenmnet
 • The traditions of ‘Oihana Ho‘ola (Healing Arts): Ho‘oponopono
 • Sense of place
 • Pohaku a Kane: Sacred worship


Workshops

 • ‘Oihana ‘ai lua
 • ‘Oihana kakau and uhi (Traditional & contemporary tatooing)
 • Umu pohaku


Keiki/Opio Track

 • Makahiki games
 • Workshop on string games, art/crafts, literacy or storytelling


Mau Ho‘okuku (Athletic Competitions)

 • Hapai pohaku
 •  ‘O‘o ‘ihe
 • Haka moa
 • Pa Uma
 • Kalu kula‘i
 • Hakoko
 • Kakala‘au
 • Hukihuki

Loading...